dl1-lp4-gq2: Koje su Božije osobine? Kakav je Bog?

- Pitanje:  Koje su Božije osobine? Kakav je Bog? -

Odgovor:  Dobra vijest, dok pokušavamo da odgovorimo na ovo pitanje, je da postoji mnogo toga što možemo da otkrijemo o Bogu! Onima koji istražuju ovo objašnjenje može biti korisno da prvo pročitaju tekst potpuno; onda da se vrate i pregledaju izdvojene odlomke iz Pisma za dalje razjašnjenje. Referense iz Pisma su potpuno neophodne, jer bez autoriteta Biblije, ova zbirka riječi ne bi bila ništa više od ljudskog mišljenja; što je samo po sebi često netačno u razumijevanju Boga (Job 42:7). Reći da je važno za nas da pokušamo shvatiti kakav je Bog je ogromno podcjenjivanje! Promašaj da to uradimo će prouzrokovati da se usmjerimo na lažne bogove, jurimo za njima i slavimo ih, što je u suprotnosti sa njegovom voljom (Izlazak 20:3-5).

Samo ono što je Bog odlučio da otkrije o samom sebi, može biti znano. Jedna od Božijih osobina, ili kvaliteta je “svjetlo”, što znači da je on sam taj koji otkriva informacije o sebi (Izaija 60:19, Jakov 1:17). Realnost toga da je Bog otkrio samog sebe ne treba da se zanemari, da ne bi iko od nas bio uskraćen od ulaženja u njegov mir (Hebrejima 4:1). Stvorenje, Biblija i Riječ koja je postala tijelo (Isus Krist) će nam pomoći da otkrijemo kakav je Bog.

Hajde da počnemo razumijevanjem da ja Bog naš Stvoritelj i da smo mi dio njegovog stvorenja (Postanak 1:1; Psalm 24:1). Bog je rekao da je čovjek stvoren na njegovu sliku. Čovjek je iznad ostalih stvorenja i dana mu je vlast nad njima (Postanje 1:26-28). Stvorenje je uprljano ‘padom’, ali i dalje nudi odsjev njegovog djela (Postanje 3:17-18; Rimljanima 1:19-20). Uzimajući u obzir beskrajnost, složenost, ljepotu i red stvorenog, možemo imati osjećaj veličine Božije.

Čitanje nekih Božijih imena može da bude od pomoći u našem traganju za tim kakav je Bog. Ona slijede:

Elohim – Onaj koji je jak, božanski (Postanak 1:1)
Adonai – Gospod, ukazivanje odnosa Gospodar-sluga (Izlazak 4:10, 13)
El Elyon – Uzvišeni, onaj koji je najjači (Postanak 14:20)
El Roi – Jaki koji vidi (Postanak 16:13)
El Shaddai – Svemogući Bog (Postanak 17:1)
El Olam – vječni Bog (Izaija 40:28)
Yahweh – GOSPOD “Ja jesam”, što znači vječan samo-postojeći Bog (Izlazak 3:3, 14)

Nastavićemo istraživanjem više Božijih osobina; Bog je vječan, što znači da nema početka i da njegovo postojanje nikad neće prestati. On je besmrtan, neograničen (Ponovljeni zakon 33:27; Psalam 90:2; 1.Timoteju 1:17). Bog je bezuslovan, što znači da je nepromjenljiv; ovo podrazumijeva da je Bog apsolutno pouzdan i vjerodostojan (Malahija 3:6; Brojevi 23:19; Psalam 102:26, 27). On je neusporediv, što znači da ne postoji niko kao što je on, u djelu i u bitisanju; on je neprevaziđen i savršen (2.Samuilova 7:22; Psalam 86:8; Izaija 40:25; Matej 5:48). Bog je nedokučiv, što znači da je neobjašnjiv, neistraživ, preko mogućnosti da se potpuno shvati (Izaija 40:28; Psalam 145:3; Rimljanima 11:33, 34).

Bog je pravedan, što znači da on ne pravi razlike među ljudima u smislu da je pristrasan (Ponovljeni zakon 32:4; Psalam 18:30). Bog je svemoguć, što znači da je svemoćan; On može učiniti šta god mu je volja, ali njegova djela će uvijek biti u skladu sa ostatkom njegovog karaktera (Otkrivenje 19:6; Jeremija 32:17, 27). Bog je sveprisutan, što znači da je prisutan uvijek i svuda; to ne znači da je sve Bog (Psalam 139:7-13; Jeremija 23:23). On je sveznajući, što znači da zna prošlost, sadašnjost i budućnost, čak i ono što mislimo svakog trenutka; pošto on zna sve, njegova pravda će se uvijek izvršiti u potpunosti (Psalam 139:1-5; Izreke 5:21).

Bog je jedan, što ne znači samo da ne postoji ni jedan drugi, već i da je on jedini sposoban da zadovolji najdublje potrebe i žudnje naših srca i da je on jedini vrijedan našeg slavljenja i privrženosti (Ponovljeni zakon 6:4). Bog je pravedan, što znači da on ne može i neće preći preko napravednosti; i, zbog njegove pravednosti i pravde, da bi naši grijesi bili oprošteni, Isus je morao da iskusi Božiji sud kada su oni bili stavljeni na njega (Izlazak 9:27; Matej 27:45-46; Rimljanima 3:21-26).

Bog je suveren, što znači da je on vrhovni; svo njegovo stvorenje zajedno, bilo svjesno ili nesvjesno, ne može pokvariti njegovu svrhu (Psalam 93:1; 95:3; Jeremija 23:20). Bog je duh, što znači da je nevidljiv (Ivan 1:18; 4:24). Bog je trojedin, što znači da je on trojica u jednome, ista u biti, jednaka u sili i slavi. Primjeti da je u prvom odlomku Pisma ‘ime’ spomenuto u jednini, iako se odnosi na tri određene osobe – “Otac, Sin, Duh Sveti” (Matej 28:19; Marko 1:9-11). Bog je istina, što znači da je on u saglasnosti sa svim što jeste, da će ostati neiskvaren i da ne može da laže (Psalam 117:2; 1.Samuelova 15:29).

Bog je svet, što znači da je odvojen od sveg moralnog kaljanja i da je neprijateljski raspoložen prema njemu. On vidi svo zlo i ono ga ljuti; vatra je obično spomenuta u Pismu zajedno sa svetošću. Bog se opisuje kao vatra koja proždire (Izaija 6:3; Habakuk 1:13; Izlazak 3:2, 4, 5; Hebrejima 12:29). Bog je milostiv – to uključuje njegovu dobrotu, dobrostivost, milost i ljubav –ove riječi su samo sjenka onoga što stvarno njegova dobrota jeste. Da nije Božije milosti, izgleda da bi nas ostale njegove osobine odbacile od njega. Treba da smo zahvalni što nije tako, jer on žudi da zna svakog od nas lično (Izlazak 34:6; Psalam 31:19, 1.Petrova 1:3; Ivan 3:16; Ivan 17:3).

Ovo je bio samo skroman pokušaj da se odgovori na pitanje o Božijoj veličini. Molim te, budi ohrabren da nastaviš da ga tražiš (Jeremija 29:13).


Kliknite ovdje da pričate sa nekim ko je našao nadu,
mir i svrhu u Isusu.

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije...

Članak je preuzet sa: gotquestions.org